En viktig del av MORGANs verksamhet består i att ta fram regler för branschen. Idag finns två regeldokument: Code of Conduct styr hur mobila innehållstjänster får säljas medan de affärsetiska reglerna är normer som alla medlemmar i MORGAN följer.

För att underlätta efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har MORGAN till sina medlemmar tagit fram en mall till personuppgiftsbiträdesavtal och mall för register över behandlingar.

Code of Conduct

Omslag till Code of Conduct (Swe) 191101.pdf Dessa regler gäller när köp sker genom att beställare använder SMS, MMS eller webbtjänster som beställningskanal och debitering sker på mobiltelefonräkningen, inklusive kontantkort samt för positionsbaserade tjänster. Denna version av Reglerna gäller från och med den 1 november 2019.
 Code of Conduct (Swe) 191101.pdf

Omslag till Code of Conduct (Eng) 191101.pdf These rules apply when purchases are made by a user using SMS, MMS, web-services as an order method and payment is carried out via the mobile phone invoice, including pre-paid accounts and for location based services. This version of the rules is applicable as of 1 November 2019.
 Code of Conduct (Eng) 191101.pdf

GDPR

För att underlätta efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har MORGAN till sina medlemmar tagit fram en mall till personuppgiftsbiträdesavtal och mall för register över behandlingar.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 28.3 skall ett personuppgiftbiträdesavtal upprättas mellan den som är personuppgiftsansvarig och dess biträde. MORGAN har tillsammans med TechLaw tagit fram en mall för ett sådant avtal.

Personuppgiftsbiträdesavtal – Mall

Omslag till PUB (mall).docx Mall för personuppgiftbiträdesavtal.
 PUB (mall).docx (inloggning krävs)

Personuppgiftsbiträdesavtal – Bilaga 1 – Instruktioner

Omslag till PUB - Bilaga 1 Instruktioner.docx I bilagan ger personuppgiftsansvarig instruktioner till biträdet hur personuppgifterna får behandlas.
 PUB - Bilaga 1 Instruktioner.docx (inloggning krävs)

Personuppgiftsbiträdesavtal – Bilaga 2 – Säkerhetsåtgärder

Omslag till PUB - Bilaga 2 Säkerhetsåtgärd.docx I bilagan avtalas vilka säkerhetsåtgärder som personuppgiftsbiträdet är skyldigt att implementera för att skydda personuppgifter som behandlas åt personuppgiftsansvarig. Se det som en bruttolista och ta endast med de krav som är relevanta för aktuell tjänst.
 PUB - Bilaga 2 Säkerhetsåtgärd.docx (inloggning krävs)

Register över behandlingar

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde ska föra ett register över alla kategorier av behandlingar som utförs. Dessa två Excel-mallar underlättar att upprätta ett sådant register.

Omslag till PUB - Register - Ansvarig.xlsx Excel-mall sin underlättar att upprätta personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde: Ansvarig
 PUB - Register - Ansvarig.xlsx (inloggning krävs)

Omslag till PUB - Register - Biträde.xlsx Excel-mall sin underlättar att upprätta personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde: Biträde
 PUB - Register - Biträde.xlsx (inloggning krävs)

Kontakt

Om du behöver hjälp från en specialist på allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) så kan MORGAN förmedla sådan kontakt. Kontakta oss.

Affärsetiska regler

Omslag till Affarsetiska regler.pdf MORGAN har utarbetat dessa affärsetiska regler för medlemsföretagen i syfte att upprätthålla förtroendet för den mobila tjänstebranschen. Ett medlemskap i MORGAN ska vara en kvalitetsstämpel.
 Affarsetiska regler.pdf

Anvisningar för bannerannonseringar

Omslag till Anvisning Bannerannonser.pdf Dessa anvisningar reglerar hur MORGANs medlemsföretag använder så kallade "bannerannonser" på internet. Anvisningarna är upprättade för att ge MORGANs medlemsföretag vägledning vid marknadsföring av tjänster via banners på Internet. Genom att upprätta och följa dessa riktlinjer bidrar vi till en seriös och hållbar marknad – en förutsättning för långsiktig tillväxt.
 Anvisning Bannerannonser.pdf

Introduktion till Personuppgifteshantering vid tillhandahållande av mobila tjänster

Omslag till MORGAN Data Protection Whitepa.pdf Advokatfirman Lindahl har för Branschorganisationen MORGAN:s räkning sammanställt ett översiktligt White Paper angående personuppgiftshantering och integritetsfrågor som uppkommer inom telekomsektorn. Rapporten inleds med en allmän genomgång av bestämmelserna i personuppgiftslagen. Därefter redogörs för de bestämmelser i Lagen om elektronisk kommunikation som rör integritet. Rapporten avslutas med en översiktlig genomgång av specifika frågor som uppkommer för operatörer, innehållsleverantörer och aggregatörer med anledning av deras behandling av personuppgifter, trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter.
 MORGAN Data Protection Whitepa.pdf (inloggning krävs)

regler